Oversikt over leverte høytrykksvaskere

Navn Byggår Type Lokasjon Ombygget Godkjennelse
Skarv 2019 V2x200 Rigg
Westcon 2018 K-500 Slipp
Remontowa No.856/3 2015 V2x200 Supply
Remontowa No.856/4 2015 V2x200 Supply
Remontowa No.856/5 2015 V2x200 Supply
Remontowa No.856/1 2014 V2x200 Supply
Remontowa No.856/2 2014 V2x200 Supply
Westcon 2012 K-500 Slipp
Philips 2012 V200 Rigg Ex
Vassnes Elektro 2012 V2x200 Skip
Kleven No. 357 2012 V2x200 Supply
Kleven No. 360 2012 V2x200 Supply
Kleven No. 350 2012 V2x200 Supply
Kleven No. 353 2012 V2x200 Supply
Kleven No. 354 2012 V2x200 Supply
Kleven No. 351 2012 V2x200 Supply
Hellesøy No. 149 2012 V2x200 Supply
Boston 2011 K-500 Slipp
Kleven No. 344 2011 V2x200 Skip
Kleven No. 345 2011 V2x200 Supply
Kleven No. 346 2011 V2x200 Supply
Kleven No. 347 2011 V2x200 Supply
Kleven No. 349 2011 V2x200 Supply
Hellesøy No. 148 2011 V2x200 Supply
Brage 2009 V2x200 Rigg Ex
Hellesøy No. 146 2009 V2x200 Supply Ex
Hellesøy No. 147 2009 V2x200 Supply
Troll B 2009 V2x200 Supply 2015
Kleven Nr. 144 2008 V2x200 Supply
Eidsvik No. 75 2007 V2x200 Skip
Karmsund M Bygg 26 2007 V2x200 Skip
Snøhvit 2007 V200 Rigg Ex
Statfjord B 2006 V210 Rigg Ex
Philips 2006 V200 Rigg Ex
BP Tambar 2004 VS200 Rigg Ex
Ula 2003 V2x200 Rigg Ex
Veslefrikk 2001 VS2x200 Rigg Ex
MT C. Knutsen 2001 VSx200 Tankbåt
Norne 1999 V2x200 Supply Ex
Njord A 1997 V200 Rigg Ex
Njord B 1997 V200 Tankbåt Ex
Brage 1997 V200 Rigg Ex
Gullfaks C 1995 Rigg Ex
Wilrig AS 1994 V400 Ex
Statfjord B 1994 V2X400 Rigg Ex
Troll (Norsk H) 1993 V400 Rigg
Statfjord B 1993 KS200 Rigg Ex
Statfjord C 1991 V400 Rigg Ex
Statfjord C 1991 KS200 Rigg
Statfjord 1991 V400 Rigg
Gyda Talisman 1989 V200 Rigg 2004 Ex
Gyda Talisman 1989 V200 Rigg 2004 Ex
Valhall V200 Rigg 2011 Ex
Varg V2x200 Rigg 2012 Ex